Over ons

Werkgroep Menswaardige techniek

Dit zijn de webpagina’s van de Werkgroep Menswaardige techniek (WMT).

Deze werkgroep zet zich in voor de stimulering  en toepassing van zinvolle technieken en technische producten waarbij de menselijke waardigheid en integriteit geen geweld wordt aangedaan.

Over ons

In een wereld waar de vervlechting van techniek, mens en samenleving ongekende vormen en mogelijkheden kan aannemen, ontstaan in toenemende mate  dilemma’s  van ethische en morele aard rondom aard, noodzaak, wenselijkheid en gebruik van door mensen vervaardigde technieken en producten. Want niet ontkend kan worden dat we nu leven in een vertechniseerde samenleving, waarin we  enerzijds de vruchten plukken van de technische ontwikkelingen, anderzijds steeds meer de nadelen ervaren van een ongeremde techniek waarbij de menselijke waardigheid en integriteit geweld kan worden aangedaan.

De Werkgroep Menswaardige Techniek (WMT) is in 2008 opgericht om tweeërlei hoofdredenen:

 1. Het stimuleren van een bewustwording in de samenleving voor de inslag die de techniek en technologie vermag te bewerkstelligen;
 2. Het stimuleren van het voortbrengen van technische producten die als “menswaardig” beschouwd kunnen worden.

Menswaardige techniek heeft als kenmerk dat ze, zowel in haar intentie als in haar uitvoering en toepassing, de benodigde technische producten in harmonie met een zinvolle ontwikkeling van de mens en van de wereld voortbrengt. Concreet wil dat zeggen dat alvorens wordt overgegaan tot het ontwerpen en realiseren van een technisch product, onderzocht wordt wat de noodzaak er van is en welke invloed zo’n product heeft op mens en maatschappij als het toegepast wordt.

Taakomschrijving

De werkzaamheden van de WMT omvatten de volgende onderwerpen:

 • Het bestuderen van de technische ontwikkelingen in de maatschappij en daarbij het inventariseren van technieken die de menswaardigheid in bovengenoemde zin aantasten;
 • Het onderzoeken van deze technieken en haar gevolgen voor de maatschappij;
 • Het verkrijgen van inzicht in het wezen van de techniek, in het bijzonder van de machinale wereld.
 • De studie van de wezenlijke kenmerken en grondslagen van een menswaardige (moreel gegrondveste) techniek.
 • Het opstellen van documenten waarin een ethische gedragscode en de kenmerken van een menswaardige techniek tot uiting komen.
 • Het opstellen van adviezen en uitgangspunten die gehanteerd kunnen worden bij het voortbrengen van menswaardig technische producten, bedoeld voor managers, ontwikkelaars/ontwerpers, producenten, gebruikers en andere betrokkenen.
 • Het zoeken naar/bestuderen van reeds aan de gang zijnde initiatieven op het gebied van morele verbetering van de techniek en eventuele samenwerking daarmee.
 • Het opstellen van publicaties en het houden van presentaties die helpen bij de bewustwording voor een menswaardig geachte techniek.
 • En voorts alle onderwerpen die relevant zijn voor de doelstellingen van de WMT.

Omdat “de techniek” in alle lagen van de samenleving is ingebed en alle natuurwetenschappelijke domeinen omvat, is op voorhand een beperking gemaakt van het te onderzoeken domein. Daartoe is het onderzoeksveld beperkt tot de “levenloze techniek”, in het bijzonder de natuurkunde (fysica) en daarvan afgeleide onderwerpen en producten.

Daarbij gaat de WMT uit van de antroposofische geesteswetenschap en het daarin genoemde mensbeeld welke de mens onderkent als een authentiek en autonoom wezen in wording, begiftigd met een onafhankelijke geest en een potentieel vrije wil die hem in staat stellen als scheppend wezen te handelen. In zijn handelen kan de mens beoordelen wat moreel juist of onjuist is.

Werkgroepsleden

De momentele vaste kern van de werkgroep bestaat uit:

 • Hr. G.H.W. Hondorp (ing)
 • Hr. A.P.M. van den Muijsenberg (drs)
 • Hr. C.K. Pesch (ing)
 • Hr. D.J. Sprangers (drs)
 • Hr. H. Stolk (o.a. erelid Expertgroep Lichthinder NSVV); member TC4_58 CIE. (Overleden januari 2022).

Al naar gelang de behoefte worden experts uitgenodigd op tijdelijke basis.

EnglishDutch